- for livet
(The Shuttlecocks)


roman
Gyldendal 1972English version

Utdrag fra Norges litteraturhistorie, Cappelen 1997:

’-for livet’ bærer likhetstrekk med debutromanen ’Ved stupet,’ bortsett fra at den er strammere komponert og mindre ’modernistisk’ i formen. På overflaten er det en trekanthistorie med minninger om Helge Krogs skuespill ’Oppbrudd’. Kalinka lever i et pent, borgerlig ekteskap med Martin, samtidig som hun har et utenomekteskapelig forhold til sin manns beste venn – et forhold som Martin kjenner til og aksepterer. Romanen kan leses som en kløktig studie i de psykologiske mønstrene som har skapt og opprettholder denne trekanten. Her spiller tidligere og samtidige forhold inn. En annen kvinne tjener som katalysator for Kalinkas sammenbrudd. Også her hviler det noe gåtefullt over handlingen. Det skjer en oppklaring uten at ting blir avklart. På raffinert vis viser romanen hvordan livets spill blir iscenesatt av krefter som aktørene selv ikke er herre over eller er seg bevisst, og hvordan menneskene lar seg forme av gamle myter fra bøker og erindringer og dyrker dem til de ikke lenger kan skille mellom fiksjon og virkelighet. På nytt griper en utenforstående forfatter inn og kommenterer personenes gjøre og laden. Av alle Lyngars bøker lever denne klarest opp til karakteristikken ’modernistisk realisme.

Øystein Rottem

English version:

Translated excerpt from The Norwegian History of literature, Cappelen 1997:

‘The Shuttlecocks‘ carries traits similar to those of the first novel, with a more tightly harnessed composition as well as a less fragmentary form. On the surface it presents a trilateral story vaguely resembling Helge Krog’s play ‘Departure’. Kalinka lives in a nice, bourgeois marriage to Martin, at the same time having an adulterous relationships with her husband’s best friend – a relationship Martin knows of and accepts. This novel can be read as a shrewd study of the psycholgical patterns which made this triangle and sustain it. Past and present relations are involved. Another woman serves as a catalyst for Kalinkas breakdown. Even here the plot is riddling. Events become clear without being clarified. In a subtle way this novel demonstrates how life’s play is staged by forces the actors neither can control nor are able to bear in mind, as they let themselves shape by myths and stories they revel in, until they are uncapable of distinguishing between fiction and facts. Yet again a bystanding author seize the opportunity to comment upon the characters’ actions and interrelations. Among all of Lyngar’s books this novel most significantly can be characterized as ‘modernist realism.’

Øystein Rottem.Tilbake